Johan de Jong    Publisher - Consultant - SEO


home

Johan de Jong
Krommezijl 100
8939 AX Leeuwarden
06-81100224
info(at)johandejong.nu

K.v.K. 58185208
B.T.W. nr. NL001218550B40

ALGEMENE VOORWAARDEN
Johan de Jong, Publisher - Consultant - SEO, handelend onder de naam Johan de Jong en
ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer 58185208 gebruikt de volgende algemene
voorwaarden.

artikel 1.
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Johan de Jong, ingeschreven bij de KVK onder nummer 58185208, hierna te noemen: “Gebruiker”, en
een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,
voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
9. Onder Programmatuur wordt verstaan: immateriële informatie in objectcodevorm, die één of
meer computer- of besturingsprogramma’s vormt, de inhoud van deze programma’s en de
(technische) documentatie die in verband met deze programma’s is verschaft, inclusief programma’s
die deel uitmaken van een systeem of een installatie.

artikel 2
Offertes en aanbiedingen
1 . Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding
op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 . Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 . De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 . Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 . Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3
Contractduur; uitvoeringstermijnen risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging
1. Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever dit
nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Gebruiker een aanvang met het uitvoeren van de
werkzaamheden maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
4. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert
of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,
dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het
risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het
moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
8. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn
verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond
om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
14. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
15. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker - alsdan alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; -
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting
ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is
bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met
de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar ALGEMENE VOORWAARDEN is. Indien de
overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden
deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen
de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste
van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
artikel 5

Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

artikel 6
Betaling, planning en incassokosten
1. Gebruiker hanteert een aanbetaling van 50% over het geoffreerde bedrag, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum, op een door Gebruiker aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker
aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde
informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan zal Gebruiker de Werkzaamheden niet
eerder hoeven aan te vangen dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de
informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
4. Opdrachtgever aanvaardt dat door niet tijdig, niet volledig, dan wel niet (i) voldoen van de
verschuldigde vooruitbetaling of (ii) ter beschikking stellen van benodigde informatie en/of
materialen het overeengekomen tijdstip of verwachtte tijdstip van voltooiing van de
Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Gebruiker kunnen
worden beïnvloed.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek
6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.

artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker
totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan
is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts
verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig
verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en
door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8
Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld dienen bij
het sluiten van de overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk te worden vermeld.
2. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
3. De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen
te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)
et cetera.
5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen
terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient
Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de
Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom
daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Opdrachtgever.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
11.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9
Acceptatie van Programmatuur
1. Indien een acceptatietest voor Programmatuur schriftelijk is overeengekomen, zal Opdrachtgever
binnen veertien dagen na aflevering of – indien een door Gebruiker uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen – na voltooiing van de installatie, de acceptatietest uitvoeren op de
wijze zoals schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Gedurende de testperiode is het
Opdrachtgever niet toegestaan Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te
ALGEMENE VOORWAARDEN gebruiken, tenzij schriftelijk anderzijds overeengekomen.
2. Indien een acceptatietest voor Programmatuur is overeengekomen, geldt de Programmatuur als
geaccepteerd, in elk van de volgende gevallen: (a) bij ontvangst door Gebruiker van een schriftelijke
bevestiging van acceptatie uiterlijk op de laatste dag van de testperiode; (b) indien Gebruiker vóór
het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 4 heeft ontvangen, op het moment
dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens lid 5 acceptatie niet in de weg staan; (c) indien de testperiode
verstrijkt zonder bericht van Opdrachtgever; of (d) bij operationele gebruikname van Programmatuur
voordat acceptatie heeft plaatsgevonden.
3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten bevat die de
voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Gebruiker hierover schriftelijk
gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Programmatuur
zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
4. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten bevat, zal
Opdrachtgever Gebruiker uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een
schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Gebruiker zal zich naar de beste
vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
5. Acceptatie van de geleverde Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan
die welk verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijke overeengekomen specificaties en
voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van
de geleverde Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van
Gebruiker om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 8 te herstellen.
6. Indien de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de nietacceptatie
van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel acceptatie van een eerdere fase
en/of een ander onderdeel onverlet.

artikel 10
Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Gebruiker beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 11
Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te ALGEMENE VOORWAARDEN gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12
Intellectuele eigendom
1. Behalve voor zover hiervan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken, behoudt Gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.

artikel 13
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14
Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.johandejong.nu
2. Van toepassing is steeds de bij de offerte toegevoegde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.